Warunkiem skorzystania z usług i prawidłowego użycia systemu „Skacz.pl” jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego REGULAMINU. Regulamin korzystania z serwisu „Skacz.pl” i usług świadczonych przez Polskie Stowarzyszenie Lotniczo Spadochronowe Velo z siedzibą w Szczecinie przy ul. Santockiej 39, 71-082 Szczecin, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000468782.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późnn. zm.),

- ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,(Dz. U. z 2013 r., poz.1422 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 poz.1225 z późn. zm.) - w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość.

2. Polskie Stowarzyszenie Lotniczo Spadochronowe Velo przyjmuje, że każdy KLIENT, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym. W związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego VOUCHERA) ponosi tylko i wyłącznie KLIENT.

3. Polskie Stowarzyszenie Lotniczo Spadochronowe Velo przyjmuje, że każdy KLIENT upewnił się, że jego stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna oraz wiek umożliwiają KLIENTOWI lub OBDAROWANEMU skorzystanie z usług Polskiego Stowarzyszenia Lotniczo Spadochronowego Velo. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna KLIENTA lub OBDAROWANEGO, wiek, nie pozwalają na realizację usługi to ani OBDAROWANEMU ani KLIENTOWI nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty, w stosunku do Polskiego Stowarzyszenia Lotniczo Spadochronowego Velo.

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE:

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

- Polskie Stowarzyszenie Lotniczo Spadochronowe Velo, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Santockiej 39, 71-082 Szczecin, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000468782, które działając w imieniu własnym i na własny rachunek dokonuje zamówienia na rzecz KLIENTA, zwane dalej Velo.

- KLIENT – osoba, która na rzecz OBDAROWANEGO zamawia w Velo – działającej w imieniu własnym i na własny rachunek, Voucher,

- VOUCHER – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (KLIENTA LUB OBDAROWANEGO) do otrzymania usługi określonego w tym dokumencie,

- OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA - okres czasu, w którym usługa musi zostać zarezerwowana w CENTRUM REZERWACJI oraz faktycznie zrealizowana. Po upływie tego okresu realizacja usługi nie jest możliwa. OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA wynosi 12 miesięcy. Usługi (skoki spadochronowe) ze swej istoty oraz z przyczyn technicznych dostępne tylko w określonym sezonie np. od kwietnia do października,

- REZERWACJA – zgłoszenie przez OBDAROWANEGO preferowanego terminu REALIZACJI VOUCHERA poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego Velo na stronie http://skacz.pl/nowa/index.php/component/pbbooking/mam_voucher lub telefonicznie w CENTRUM REZERWACJI Velo . Zgłoszony termin musi być potwierdzony przez WYKONAWCĘ drogą mailową,

- OBDAROWANY - osoba, która po dokonaniu rezerwacji, wypełnieniu i okazaniu VOUCHERA jest uprawniona do skorzystania z zamówionej usługi określonej w tym dokumencie,

- WYKONAWCA – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej realizująca VOUCHER,

- REALIZACJA USŁUGI - wykonanie zamówionej przez KLIENTA Usługi na rzecz KLIENTA lub OBDAROWANEGO,

- USŁUGA - wybrany przez KLIENTA rodzaj usługi oferowanej przez Velo,

- SYSTEM REZERWACJI - zwany dalej SYSTEMEM, jest to jeden z elementów komputerowego serwisu Velo, który umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy przy wykorzystaniu algorytmu - procedur postępowania zawartych w niniejszym Regulaminie,

- NUMER VOUCHERA - może zawierać cyfry i litery, który identyfikuje zamówienie konkretnej Usługi. Jest niezbędny do realizacji usługi,

- CENTRUM REZERWACJI – biuro handlowe spółki Velo, którego dane teleadresowe są zawsze podane na stronie internetowej. W miejscu tym KLIENT lub OBDAROWANY może dokonać REZERWACJI przy wykorzystaniu formularza rezerwacyjnego ze strony www.skacz.pl lub telefonicznie i ustalić termin oraz szczegóły dotyczące REALIZACJI VOUCHERA.

- OPIS USŁUGI - jest to określenie czego może się spodziewać KLIENT lub OBDAROWANY po wybranej usłudze. Velo zastrzega, że jest to opis określający charakter przeżycia, a faktyczna jego realizacja może odbiegać od określeń z serwisu www.skacz.pl, w zakresie takich szczegółów. W szczególności zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej mają charakter przykładowy i nie muszą dokładnie odpowiadać faktycznej realizacji.

- DZIEŃ ROBOCZY - każdy dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura Velo tj. od 9.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Velo działając w imieniu własnym i na własny rachunek zamawia u WYKONAWCY na rzecz KLIENTA VOUCHER spośród aktualnie znajdujących się w ofercie na stronie internetowej serwisu Skacz.pl.

2. Zamówienie VOUCHERA następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez SYSTEM tj.:

a. wybranie VOUCHERA, którego zamówieniem jest zainteresowany KLIENT, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”,

b. wybranie sposobu, w jaki VOUCHER zostanie KLIENTOWI dostarczony.

c. kliknięcie przycisku „przejdź do kasy”,

d. zaakceptowanie wybranych produktów i kliknięcie przycisku ‘zapłać’,

e. uzupełnienie danych niezbędnych do dokonania zakupu i kliknięcie przycisku ‘Kontynuuj’,

f. kliknięcie przycisku „Płacę teraz z PayU".

h. po zakończeniu KLIENT otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie dokonanego zamówienia.

2.1. Możliwe jest również złożenie zamówienia na VOUCHER przez telefon w CENTRUM REZERWACJI. W takiej sytuacji niniejszy regulamin również jest wiążący, o czym KLIENT każdorazowo informowany jest przez konsultanta telefonicznie oraz w mailu potwierdzającym dokonanie zamówienia.

3. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik klika przycisk „Płacę teraz z PayU”. Jest to równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu. Od tego momentu przyjmuje się, iż KLIENT zawarł umowę ze Velo.

3.1. W przypadku, kiedy KLIENT dokonuje zamówienia VOUCHERA przez telefon, za moment zawarcia umowy uważa się moment wpłaty całości ceny i jest to również jednoznaczne z tym, że KLIENT zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść.

4. Warunkiem otrzymania VOUCHERA jest dokonanie wpłaty w wysokości podanej na stronie internetowej www.skacz.pl. Wpłata tam podana zawiera podatek VAT.

4.1. W każdym wypadku wpłata jest jedynym świadczeniem, do jakiego zobligowany jest KLIENT.

4.2. W żadnym wypadku VOUCHERY nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do realizacji USŁUGI.

4.3. Przekazanie wpłaty określonej w pkt. 4 może nastąpić w następujący sposób:

- z wykorzystaniem płatności akceptowanych przez systemy płatności bezpośrednich (tj. PayU), jako partnera Velo,

- poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Velo,

5. Wpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej zaksięgowania przez serwis PayU lub wpływu na rachunek Velo w MBanku o nr: 49 1140 2004 0000 3502 7552 0752. VOUCHER jest dostarczany do KLIENTA według jego wyboru w następujący sposób:

a) drogą mailową na wskazany przez KLIENTA adres e-mail, bezpośrednio po złożeniu zamówienia,

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany w zamówieniu adres. Nadanie przesyłki zwykle następuje w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaconej wpłaty na rachunku Velo, ale jest uzależnione od pracy poczty, za co Velo nie ponosi odpowiedzialności.

c) za pośrednictwem uznanej na rynku firmy kurierskiej na podany w zamówieniu adres, zwykle następuje to w ciągu 1-2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaconej wpłaty na rachunku Velo, ale jest uzależnione od pracy tego przedsiębiorstwa, za co Velo nie ponosi odpowiedzialności.

6.1. W przypadkach określonych w pkt. 6 a) i b), dostarczenie VOUCHERA odbywa się na koszt Velo, tj. KLIENT nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku określonym w pkt. 6. c) dostarczenie VOUCHERA odbywa się na koszt KLIENTA. Koszt za wysyłkę kurierską wynosi 20zł (dwadzieścia złotych).

6.2. W przypadku jeżeli KLIENT nie odbierze wysłanego VOUCHERA na wskazany w zamówieniu adres, to ponowna wysyłka jest możliwa po uiszczeniu przez KLIENTA ponownie opłaty jak w pkt. 6.1.

6.3. W ciągu 7 dni od zakupu KLIENT ma prawo zażądać przesłania drogą mailową dokumentu potwierdzającego zakup (skan paragonu, faktura VAT).

7. OBDAROWANY może zrealizować otrzymany VOUCHER w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA. W celu realizacji VOUCHERA, po wręczeniu OBDAROWANEMU przez KLIENTA VOUCHERA, ten ostatni musi dokonać REZERWACJI przed upływem TERMINU WAŻNOŚCI VOUCHERA, celem dokładnego ustalenia takich szczegółów REALIZACJI VOUCHERA jak: miejsce i termin realizacji USŁUGI, dane OBDAROWANEGO i wszelkich innych niezbędnych szczegółów. Po upływie OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERA usługi nie będą realizowane.

7.1. W celu zmiany terminu REALIZACJI VOUCHERA na inny termin, OBDAROWANY zobowiązany jest skontaktować się bezpośrednio z WYKONAWCĄ lub z CENTRUM REZERWACJI, jeśli tu była złożona REZERWACJA odpowiednio wcześniej, ale nie później niż na pięć dni roboczych przed ustalonym terminem. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 2 razy, z tym zastrzeżeniem, że po upływie TERMINU REZERWACJI taka zmiana nie jest już możliwa.

7.2. Velo zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby REALIZACJA VOUCHERA nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla OBDAROWANEGO, niemniej nie jest w stanie zagwarantować REALIZACJI USŁUGI w konkretnym dniu.

7.3. Niezrealizowanie VOUCHERA w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA, oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych, w szczególności powoduje brak możliwości REALIZACJI USŁUGI przez OBDAROWANEGO i z tego tytułu nie przysługują ani OBDAROWANEMU, ani KLIENTOWI żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej wpłaty.

7.4. W OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA OBDAROWANY może dokonać wymiany otrzymanego VOUCHERA na inny wybrany VOUCHER . Wymiany takiej OBDAROWANY może dokonać na następujących zasadach:

a. na VOUCHER uprawniający do realizacji droższego USŁUGI, po dokonaniu stosownej dopłaty,

b. na VOUCHER uprawniający do realizacji USŁUGI o tej samej wartości, co VOUCHER otrzymany, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów,

c. na VOUCHER uprawniający do realizacji USŁUGI o niższej wartości od VOUCHERA otrzymanego, ale w tym wypadku OBDAROWANEMU nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej wpłaty,

d. Nowy Voucher będzie miał ten sam termin ważności co VOUCHER podlegający wymianie,

7.5. Wymiany można dokonać telefonicznie za pośrednictwem pracownika działu obsługi klienta Velo.

8.1. OBDAROWANY ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń WYKONAWCY. W odniesieniu do USŁUGI, której realizacja zależy od określonego wieku OBDAROWANEGO, WYKONAWCA ma prawo sprawdzić te okoliczności, a ODDAROWANY ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla WYKONAWCY podstawę odmowy realizacji USŁUGI.

8.2. WYKONAWCA może odmówić realizacji USŁUGI, jeżeli OBDAROWANY nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną OBDAROWANEGO.

8.3. Wykonawca może także zażądać podpisania przez OBDAROWANEGO dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji USŁUGI.

8.4. OBDAROWANY powinien stawić się na miejsce REALIZACJI USŁUGI w wyznaczonym terminie.

8.5. Niestawienie się OBDAROWANEGO na miejsce realizacji USŁUGI lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji USŁUGI, niezależnie od przyczyn , a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych.

8.6. Realizacja usług w serwisie Skacz.pl może zależeć od warunków pogodowych. WYKONAWCA może odmówić realizacji USŁUGI, w sytuacji kiedy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu OBDAROWANEGO. Wówczas OBDAROWANY ustala nowy termin realizacji USŁUGI bezpośrednio z Wykonawcą, o czym jest obowiązany zawiadomić Velo, albo ustalenie nowego terminu realizacji Usługi następuje za pośrednictwem CENTRUM REZERWACJI. W takiej sytuacji Skydive.pl nie pokrywa kosztów, jakie poniósł OBDAROWNY w związku z realizacją USŁUGI, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.

8.7. Postanowienia 8.6 stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania USŁUGI doszło z przyczyn technicznych niezależnych od Skydive.pl, takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń.

9. W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych do realizacji USŁUGI, wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wyrażona w formie aktu notarialnego, lub też obecność min. jednego z opiekunów na miejscu, w którym jest realizowana USŁUGA. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla WYKONAWCY do odmowy realizacji USŁUGI.

10. Ceny towarów: wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie serwisu Skacz.pl:

a. podawane są w złotych polskich,

b. zawierają podatek VAT,

c. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

10.1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

10.2. Serwis zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży

IV. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

1. W każdym wypadku, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, jeżeli VOUCHER nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, KLIENT może odstąpić pisemnie od umowy i zrezygnować z realizacji VOUCHERA bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Velo pisemnie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z wykorzystaniem wzoru "Oświadczenia o odstąpieniu od umowy" stanowiącego pkt. 4 niniejszego akapitu. W związku z odstąpieniem od umowy KLIENT zobowiązany jest do zwrotu VOUCHERA.

2. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez KLIENTA od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe Velo w terminie 5 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia VOUCHERA lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości, lub poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie, o ile doszło ono do Velo przed upływem terminu określonego w pkt. 1.

3. Velo zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu KLIENTA lub OBDAROWANEGO.

4. Wzór: "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy".

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

(dane Kupującego)

Polskie Stowarzyszenie Lotniczo Spadochronowe Velo

ul. Santockiej 39, 71-082 Szczecin

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży Vouchera na skok tandemowy zawartej w …………………………………… (miejscowość), w dniu ……………………………. .

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest § 4 w/wym. umowy sprzedaży, który przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w terminie 14 dni od jej zawarcia.

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł.

Z poważaniem,

……………………………

V. PRAWO VELO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W każdym wypadku, w ciągu 14 dni od otrzymania VOUCHERA (drogą mailową, przesyłką pocztową lub kurierską), który nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, KLIENT może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji USŁUGI bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Velo pisemnie na adres spółki lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i pod warunkiem okazania dowodu zakupu wystawionego za dokonanie danej płatności.

2. Velo zobowiązuje się rozpatrzyć każdą pisemnie zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oraz zwrócić KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy stanowiące równowartość najtańszego kosztu dostawy.

3. Wszelkie zwroty płatności dokonywane przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że KLIENT zgodzi się na inny sposób zwrotu.

4. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez KLIENTA od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe Velo w terminie 14 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia VOUCHERA lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości, lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, o ile doszło ono do Velo przed upływem terminu określonego w pkt. 1.

5. KLIENT ma prawo do zgłoszenia reklamacji zawiadamiając o tym Velo pisemnie na adres spółki lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

6. Velo zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu KLIENTA lub OBDAROWANEGO.

7. Za ewentualne zaginięcie i uszkodzenie przesyłek pocztowych i kurierskich odpowiada Poczta Polska lub firma kurierska. W razie uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody podpisany przez pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

1. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

2.1. Dane osobowe KLIENTA i OBDAROWANEGO nie będą przekazywane innym osobom bez ich wiedzy i zgody. Dokonanie wpłaty na konto bankowe Velo stanowi jednoznaczną zgodę KLIENTA na przekazanie swoich danych osobowych Velo wyłącznie w celu realizacji VOUCHERA.

2.2. Wykorzystanie przez Velo zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt. 2.1., w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, wymaga uzyskania na to uprzedniej zgody KLIENTA i OBDAROWANEGO.

3. KLIENTOWI zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie KLIENT.

4. KLIENT może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów Velo swoich danych osobowych, co spółka obowiązana jest uczynić niezwłocznie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji USŁUGI, KLIENT lub OBDAROWANY zgłasza pisemnie do Velo na adres siedziby biura lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji USŁUGI lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany. Pismo reklamacyjne powinno zawierać : dane KUPUJĄCEGO lub OBDAROWANEGO, NUMER REZERWACYJNY, opis sytuacji. Velo zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

2. Velo niezwłocznie podejmuje działania w celu rozpatrzenia reklamacji przez WYKONAWCĘ, w sposób jak najbardziej korzystny dla KLIENTA.

3. Velo ponosi odpowiedzialność wobec KLIENTA za własne działania i zaniechania. Jednakże Velo nie ponosi odpowiedzialności wobec KLIENTA i OBDAROWANEGO za ewentualne szkody na osobie o ile do realizacji USŁUGI posłużyła się profesjonalistą. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy działań WYKONAWCY lub jakości wykonanych przez niego USŁUG, Velo podejmuje w imieniu KLIENTA w stosunku do WYKONAWCY niezbędne działania, uzgadniając je z KLIENTEM.

4. Velo nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie VOUCHERA wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji VOUCHER traktuje się jako zrealizowany przez OBDARONANEGO.

5. Velo zaleca wszystkim OBDAROWANYM, którzy otrzymali VOUCHER uprawniający ich do realizacji USŁUGI, które mogłyby okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia, aby zawierali z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stosowne umowy ubezpieczenia.

6. VOUCHERY znajdujące się na stronie internetowej www.skacz.pl, są możliwie dokładnie opisane, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego może oczekiwać zarówno KLIENT jak i OBDAROWANY. Niemniej Velo zastrzega sobie możliwość pojawienia się drobnych różnic pomiędzy opisem USŁUGI, a jego faktyczną realizacją, w szczególności odnośnie takich cech jak kolor, marka, typ itp.

7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją VOUCHERA, Velo zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.

8. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.

Wstecz
Mam voucher
Kup skok